คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายพัชริน   ภู่ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนรองประธาน
3. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูกรรมการ
4. นายสมปอง   ตาลเพชรครูกรรมการ
5. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูกรรมการ
6. นางโรจณา   มาคานครูกรรมการ
7. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูกรรมการ
8. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
9. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและเลขานุการ
10. นายพยัคฆ์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันประจำวัน
1. นายพัชริน   ภู่ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
3. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูประธานกรรมการ
4. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูกรรมการ
5. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
6. นางโรจณา   มาคานครูกรรมการและเลขานุการ
7. นายสมปอง   ตาลเพชรครูกรรมการและเลขานุการ
8. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูรองประธาน
3. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูกรรมการ
4. นางโรจณา   มาคานครูกรรมการ
5. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
6. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
7. นายสมปอง   ตาลเพชรครูกรรมการ
8. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูกรรมการ
9. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการ
10. นางอรสา   เสาโกมุทครูกรรมการ
11. นายสมนึก   บุญนาคครูกรรมการ
12. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการ
13. นายพยัคฆ์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการ
14. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูรองประธาน
3. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการ
4. นางสายชล   พลสีดาครูกรรมการ
5. นางสาววีรนุช   มาแก้วครูกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพรทิพย์   ด้วงธิครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูรองประธาน
3. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูกรรมการ
5. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการ
6. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการ
7. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการ
8. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูกรรมการและเลขานุการ
9. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา   นาอุดมครูรองประธาน
3. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูกรรมการ
4. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการ
6. นายไพรัช   ปัดชาเขียวครูกรรมการ
7. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูกรรมการและเลขานุการ
8. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมนึก   บุญนาคครูรองประธาน
3. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา   ทองริ้วครูกรรมการ
5. นางสุกัญญา   ตันติวโรดมครูกรรมการ
6. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
8. นางมณี   ด้วงนิลครูกรรมการ
9. นางสายรุ้ง   นิลมูลครูกรรมการ
10. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
11. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
12. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการ
13. นางสาวพรนภา   บุญเจิดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
14. นางสาวจินตนา   แร่นาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
15. นางสาวประนัฐดา   หรั่งนางรองนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
16. นางสาวสุรีมาศ   สีวงษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
17. นางสาวพัชราภรณ์   กาละศรีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
18. นางสาวบังอร   อินทร์ประสาทนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
19. นายนิพัฒน์   เสนอใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
20. นายกิตติพันธ์   สุยานางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
21. นายรณชัย   โยธีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
22. นายอภิสิทธ์   แก่นธานีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
23. นายถนอมพงษ์   คงสมรพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
24. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการและเลขานุการ
25. นายไพรัช   ปัดชาเขียวครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดมอบรางวัล
1. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูรองประธาน
3. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูกรรมการ
4. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
5. นายไพโรจน์   เดชะรัตนางกูรครูกรรมการ
6. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการและเลขานุการ
7. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
1. นายสมปอง   ตาลเพชรครูประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูรองประธาน
3. นายไพโรจน์   เดชะรัตนางกูรครูกรรมการ
4. นายชินกร   โสมภาครูกรรมการ
5. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
6. นายนิรุตต์   มูลสีครูกรรมการ
7. นายศุภชัย   อานพรหมครูกรรมการ
8. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
9. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการ
10. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
11. นายรชฎ   แก้วเกิดครูกรรมการ
12. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการและเลขานุการ
13. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และ Sport Dance
1. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา   นาอุดมครูรองประธาน
3. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
4. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการ
5. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูกรรมการและเลขานุการ
6. นายไพรัช   ปัดชาเขียวครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
1. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูประธานกรรมการ
2. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูรองประธาน
3. นางสาวประนัฐดา   หรั่งนางรองนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
4. นางสาวจินตนา   แร่นาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นางสาวพรนภา   บุญเจิดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายไพโรจน์   เดชะรัตนางกูรครูกรรมการและเลขานุการ
7. นางสกุลยา   พรมเท้าครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางโรจณา   มาคานครูรองประธาน
3. นางอรธีรา   บุญช่วยครูกรรมการ
4. นางสาวพรรณพร   วงษ์แหวนครูกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์   การะเกษครูกรรมการ
6. นางสาวประนัฐดา   หรั่งนางรองนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นางสาวจินตนา   แร่นาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. นางสาวพรนภา   บุญเจิดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
9. นางสาวพัชราภรณ์   กาละศรีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
10. นางสาวสุรีมาศ   สีวงษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
11. นางสาวบังอร   อินทร์ประสาทนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
12. นางอรสา   เสาโกมุทครูกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวรินญภัช   มิไพทูลครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเชิญผู้มีเกียรติ
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางโรจณา   มาคานครูรองประธาน
3. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูกรรมการ
4. นางรัชนีกร   ตาลเพชรครูกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูกรรมการ
6. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการ
7. นางมณี   ด้วงนิลครูกรรมการ
8. นางอนัญญา   จันทรัตน์ครูกรรมการและเลขานุการ
9. นางสมพิษ   สุทธะเจ้าหน้าที่ธุรการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำกำหนดการแข่งขัน
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายสมนึก   บุญนาคครูรองประธาน
3. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการ
4. นายกิตติพันธ์   สุยานางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นายรณชัย   โยธีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์   แก่นธานีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายถนอมพงษ์   คงสมรพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. นายพยัคฆ์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและเลขานุการ
9. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1. นางกรรณิการ์   หัสนัยครูประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์   แก่นเสาครูรองประธาน
3. นางเพลินทิพย์   โล่ห์สุวรรณครูกรรมการและเลขานุการ
4. นายรณชัย   โยธีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1. นายนิกร   หล้าน้อยครูประธานกรรมการ
2. นายสาธาร   รวบรัดครูรองประธาน
3. นายชัยชนะ   ทองมาครูกรรมการ
4. นายกิตติชัย   ทองมาครูกรรมการและเลขานุการ
5. นายอานนท์   จันทะดวงครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
1. นายสมปอง   ตาลเพชรครูประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์   มูลสีครูรองประธาน
3. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัยครูกรรมการ
4. นายณรงค์ชัย   สีสุขครูกรรมการและเลขานุการ
5. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสนามกีฬา - กรีฑา
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายสมนึก   บุญนาคครูรองประธาน
3. นายกิตติพันธ์   สุยานางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
4. นายรณชัย   โยธีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์   แก่นธานีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายถนอมพงษ์   คงสมรพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายพยัคฆ์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและเลขานุการ
8. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาบาสเก็ตบอล
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายกิตติพันธ์   สุยานางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาฟุตบอล
1. นายพยัคฆ์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายชินกร   โสมภาครูรองประธาน
3. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
4. นายรณชัย   โยธีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นายบัณฑิต   พวงดอกไม้ครูกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์   แก่นธานีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายกิตติพันธ์   สุยานางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. Mr.Jacob   Reckerครูกรรมการ
9. Mr.Michael   Schmahlครูกรรมการ
10. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
1. นายสมนึก   บุญนาคครูประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์   มูลสีครูรองประธาน
3. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
4. นายชูชาติ   แสงภูพาทครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด
1. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูรองประธาน
3. นายถนอมพงษ์   คงสมรพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
4. นางสาวจินตนา   แร่นาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นางสาวพรนภา   บุญเจิดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายศุภชัย   อานพรหมครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
1. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูประธานกรรมการ
2. นายสมนึก   บุญนาคครูรองประธาน
3. นายอภิสิทธิ์   แก่นธานีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
4. นายถนอมพงษ์   คงสมรพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาแบดมินตัน
1. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูรองประธาน
3. นางสาวประนัฐดา   หรั่งนางรองนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
4. นางสาวสุรีมาศ   สีวงษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นางสาวบังอร   อินทร์ประสาทนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์   กาละศรีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายนิพัฒน์   เสนอใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาฟุตซอล
1. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูรองประธาน
3. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการ
5. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
6. นายรณชัย   โยธีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาบริดจ์
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายกิตติพันธ์   สุยานางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรองประธาน
3. นางสาวสุรีมาศ   สีวงษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
4. นางสาวบังอร   อินทร์ประสาทนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเปตอง
1. นายสมปอง   ตาลเพชรครูประธานกรรมการ
2. นายจิรายุส   เลิศบุรีทวีทรัพย์ครูรองประธาน
3. นายสุวรรณ   ชายาพนักงานธุรการ 4กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์   แก่นธานีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักกีฬา-กรีฑา
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
3. นายสมนึก   บุญนาคครูประธานกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูประธานกรรมการ
5. นายรณชัย   โยธีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประธานกรรมการ
6. นายถนอมพงษ์   คงสมรพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประธานกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑาแผนกทะเบียน
1. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูรองประธาน
3. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
4. นางสาวจินตนา   แร่นาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นางสาวพรนภา   บุญเจิดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์   กาละศรีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นางสาวสุรีมาศ   สีวงษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการ
9. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการและเลขานุการ
10. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑาแผนกปล่อยตัวนักกรีฑา
1. นายสมนึก   บุญนาคครูประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์   จันทพยัคฆ์ครูรองประธาน
3. นายรณชัย   โยธีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑา แผนกเส้นชัย
1. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูประธานกรรมการ
2. นายสมปอง   ตาลเพชรครูรองประธาน
3. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
4. นางสาวประนัฐดา   หรั่งนางรองนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นางสาวบังอร   อินทร์ประสาทนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายศุภชัย   อานพรหมครูกรรมการ
7. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑา กรรมการประจำลู่
1. นายชูชาติ   แสงภูพาทครูประธานกรรมการ
2. นายชินกร   โสมภาครูรองประธาน
3. นายสาธาร   รวบรัดครูกรรมการ
4. นายกิตติพันธ์   สุยานางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์   แก่นธานีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายนิพัฒน์   เสนอใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมพิเศษ ครูและนักเรียน
1. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์   จันทพยัคฆ์ครูรองประธาน
3. นายไพโรจน์   เดชะรัตนางกูรครูกรรมการ
4. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูกรรมการ
5. นายกิตติพันธ์   สุยานางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์   แก่นธานีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายสมนึก   บุญนาคครูกรรมการและเลขานุการ
8. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจำสีแดง
1. นางสุกัญญา   ตันติวโรดมครูประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัยครูรองประธาน
3. นางปรารถนา   แจ่มอ่วมครูกรรมการ
4. นางสาวจิรวดี   แก้วมีครูกรรมการ
5. นางสาวจิตรวดี   ภักดีสารครูกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร   วันแต่งครูกรรมการ
7. นางเริงฤดี   โสภาไชยครูกรรมการ
8. นางกรทิพย์   มาอยู่วังครูกรรมการ
9. นายณรงค์ชัย   สีสุขครูกรรมการ
10. นางสาวจินตนา   แร่นาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
11. นางสาวประนัฐดา   หรั่งนางรองนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
12. Mr.Michael   Schmahlครูกรรมการ
13. นางมณี   ด้วงนิลครูกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวศิริประภา   ชูเชิดครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจำสีเขียว
1. นางโชติรส   เปลี่ยมไชยครูประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์   สิงห์โสภาครูรองประธาน
3. นางอรวรรณ   อานพรหมครูกรรมการ
4. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูกรรมการ
5. นางสาววีรนุช   มาแก้วครูกรรมการ
6. นางสกุลยา   พรมเท้าครูกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา   นาราศรีครูกรรมการ
8. นางสาววิยดา   ขุนพรหมครูกรรมการ
9. นายแดนชัย   สิงห์สนิทครูกรรมการ
10. นางสาวเจริญ   ผลฉัตรครูกรรมการ
11. นายวัชรวิชญ์   ด้วงทาครูกรรมการ
12. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
13. นางสาวพรนภา   บุญเจิดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
14. Mr.Joshua   Kimครูกรรมการ
15. Miss.Ziyue   Chengครูกรรมการ
16. นางญาตา   ศรีโคตรครูกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาววริศรา   ชำนาญพันธ์ครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจำสีม่วง
1. นางปรารถนา   บุญนาคครูประธานกรรมการ
2. นางทาริกา   วงศ์แก้วครูรองประธาน
3. นางสาวพรทิพย์   ด้วงธิครูกรรมการ
4. นางรัชนีกร   ตาลเพชรครูกรรมการ
5. นางพวงรัตน์   จิตอารีครูกรรมการ
6. นางสาวรินญภัช   มิไพทูลครูกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์   กรณ์แก้วครูกรรมการ
8. นางจิตราภรณ์   จันทร์หว่างครูกรรมการ
9. นางสาวจุฑาพร   เบ้าทองครูกรรมการ
10. นายชวุฒิ   มากมิ่งครูกรรมการ
11. นางสาวกนกกาญจน์   การะเกษครูกรรมการ
12. นายภัทรพล   พิมพาครูกรรมการ
13. นางสาวพัชราภรณ์   กาละศรีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
14. นางสาวสุรีมาศ   สีวงษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
15. Miss.Ziyu   Liครูกรรมการ
16. Miss.Zimeng   Yanครูกรรมการ
17. นางอรธีรา   บุญช่วยครูกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวภาวิไล   ไชยโยครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจำสีเหลือง
1. นางจันทร์ประภา   ทองริ้วครูประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา   จันทรัตน์ครูรองประธาน
3. นางสาวมัลลิกา   ม่วงเล็กครูกรรมการ
4. นางสุมิตตา   ชนะพันธ์ครูกรรมการ
5. นางกัญญา   หมื่นชนะครูกรรมการ
6. นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์ครูกรรมการ
7. นางสายชล   พลสีดาครูกรรมการ
8. นางสาวจินตนา   วันสารครูกรรมการ
9. นางสาววรวลัญช์   ทองโคตรครูกรรมการ
10. นางสาวศุภรา   สะดาครูกรรมการ
11. นางสาวออมทิพย์   ภัสรางกูรครูกรรมการ
12. นางสาวพรรณพร   วงษ์แหวนครูกรรมการ
13. นางสาวบังอร   อินทร์ประสาทนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
14. นายนิพัฒน์   เสนอใจนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
15. Mr.Jacob   Reckerครูกรรมการ
16. นางอรสา   เสาโกมุทครูกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวนิตยา   ชาตินันท์ครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
1. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์   เดชะรัตนางกูรครูรองประธาน
3. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการ
4. นายพยัคฆ์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการ
5. นายสมนึก   บุญนาคครูกรรมการ
6. นายกิตติพันธ์   สุยานางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นายอภิสิทธิ์   แก่นธานีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. นายรณชัย   โยธีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
9. นายถนอมพงษ์   คงสมรพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
10. นางสาวจินตนา   แร่นาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
11. นางสาวพรนภา   บุญเจิดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
12. นางสาวประนัฐดา   หรั่งนางรองนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
13. นางสกุลยา   พรมเท้าครูกรรมการและเลขานุการ
14. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 313 คน
นักกีฬาสีแดง : 327 คน
นักกีฬาสีเขียว : 306 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 327 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,273 คน