ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันประจำวัน
3. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่
8. คณะกรรมการฝ่ายจัดมอบรางวัล
9. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
10. คณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และ Sport Dance
11. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
12. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
13. คณะกรรมการฝ่ายเชิญผู้มีเกียรติ
14. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำกำหนดการแข่งขัน
15. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
16. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
18. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสนามกีฬา - กรีฑา
19. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬา
20. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑา
21. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมพิเศษครูและนักเรียน
22. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจําสี
23. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
24. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
25. คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักกีฬา - กรีฑา
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน