ผลการแข่งขัน วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย
1. เด็กชายกฤษดา สินคงป้องชนะเลิศ
2. เด็กชายศุภวิชญ์ อบเชยรองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กชายธนากร บรมรัมย์รองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กชายกฤตเมธ สุริยะเข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กชายณัฐพล ราศรีเข้าร่วมการแข่งขัน
6. เด็กชายปรเมศร์ นวลเพชรเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กชายเพชรสุรีย์ เผ่าหัวสระเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน