ผลการแข่งขัน วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.1-2 ชาย
1. เด็กชายพีรวัส อุ่นแก้วชนะเลิศ
2. เด็กชายเอกรินทร์ บุตรวงศ์รองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กชายณัฐวุฒิ สุเพ็งคำรองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กชายศรัญญู วงศ์อุปีเข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กชายปรเมศร์ นวลเพชรเข้าร่วมการแข่งขัน
6. เด็กชายเอกรินทร์ จำศรีเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กชายประวิทย์ พิมพาพรเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน