ผลการแข่งขัน วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
1. นางสาวศิริพร อินประเสริฐชนะเลิศ
2. นางสาวทัศวรรณ ศรีสว่างรองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กหญิงรสิกา มั่นหมายรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นางสาวนิรชา สมัครเขตรกิจเข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กหญิงศิริประภา คำสิงห์เข้าร่วมการแข่งขัน
6. นางสาวณัฐสุดา เดชบุรัมย์เข้าร่วมการแข่งขัน
7. นางสาวนพวรรณ เชื้อบุญมีเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน