ผลการแข่งขัน วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถนอมเวชชนะเลิศ
2. เด็กชายนรภัทร พรมเกตุรองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กชายพีรพัฒน์ กลมเกลี้ยงรองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เตเข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กชายประวรรตน์ ยิ้มเกิดเข้าร่วมการแข่งขัน
6. เด็กชายอัษฎาพงษ์ ศิริสมเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กชายอดิสร โต๊ะทองเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน