ผลการแข่งขัน วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 หญิง
1. นางสาวปนัดดา พรมเวียงชนะเลิศ
2. นางสาวอรุณี ทุมชะรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวอัญธิชา จันมโนวงษ์รองชนะเลิศอันดับ 2
4. นางสาววรญา พาขึ้นพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน
5. นางสาวนิตยา ภูวงศ์เข้าร่วมการแข่งขัน
6. นางสาวธนะภรณ์ โสมาเข้าร่วมการแข่งขัน
7. นางสาวเกวลิน บัวบังใบเข้าร่วมการแข่งขัน
8. นางสาวพิศรา พรมโคตรเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน