ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.1-2 หญิง
1. สีเขียวชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงยุภารัตน์ พรมสา
2 . เด็กหญิงนีรชา ภูศรี
3 . เด็กหญิงสุวรรณสา พูนสวัสดิ์
4 . เด็กหญิงณภัทร เรืองฤทธิ์
2. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงประภัสสรา วงศ์ชาดา
2 . เด็กหญิงอนัญญา สุมาลี
3 . เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์บุญ
4 . เด็กหญิงมาตา รุ่งศรี
3. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงอมิตา ธิวะโต
2 . เด็กหญิงสิริโสภา ใจงูเหลือม
3 . เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ศรีแสงจันทร์
4 . เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วบุญมา
4. สีม่วงเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงลัดดา ศรีกวนชา
2 . เด็กหญิงณัฐชยา เทียมทอง
3 . เด็กหญิงเพ็ญนภา สังข์ทอง
4 . เด็กหญิงนูรียา ปาทาน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน