ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.1-2 ชาย
1. สีแดงชนะเลิศ 1 . เด็กชายธนากร บรมรัมย์
2 . เด็กชายศุภวิชญ์ อบเชย
3 . เด็กชายจรูญวิทย์ มหาพรม
4 . เด็กชายวรศักดิ์ สัมภารี
2. สีเขียวรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายณัฐภูมิ ศรียางนอก
2 . เด็กชายสรยุทธ สุภา
3 . เด็กชายธนกฤต น้องการ
4 . เด็กชายกิตติภัค จันทสิงห์
3. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายกิตติภพ มากสิน
2 . เด็กชายเอกรินทร์ บุตรวงศ์
3 . เด็กชายณัฐพล ราศรี
4 . เด็กชายนราวิชญ์ สิงห์เจริญ
4. สีเหลืองเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายเอกสิทธิ์ หล้าเรือน
2 . เด็กชายจักรพัฒน์ กองมา
3 . เด็กชายกฤตเมธ สุริยะ
4 . เด็กชายศรัญญู วงศ์อุปี
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน