ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
1. สีม่วงชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงณรัฐวรรณ ชัยรัชนิธิอุดม
2 . เด็กหญิงกัณฐิกาภรณ์ ปานชัย
3 . เด็กหญิงจิรัชญา ควรขุนทด
4 . เด็กหญิงปรียาภัทร คำสุม
2. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวกมลลักษณ์ เสโพธิ์
2 . นางสาวเนตรประภา บำเพ็ญเชาวน์
3 . นางสาวศศินา แสงวะนาค
4 . เด็กหญิงอริยา นาคทรัพย์
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงจุฑารัตน์ มาทอง
2 . เด็กหญิงปิยวรรณ มั่นคง
3 . เด็กหญิงสุปรียา เครื่องทิพย์
4 . นางสาวมนรดา กาญจนรัชต์
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงณัฐพร มีจันทร์
2 . เด็กหญิงสุนิสา จันทร์อ่อน
3 . เด็กหญิงญาณิดา พิศวาท
4 . เด็กหญิงสุภาวิณี ชำนาญพล
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน