ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
1. สีม่วงชนะเลิศ 1 . นายปาราเมศ กระปี
2 . นายชินบัญชร มณีโชติ
3 . เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถนอมเวช
4 . เด็กชายนรภัทร พรมเกตุ
2. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายจิติศักดิ์ นันทฤชัย
2 . เด็กชายณัฐพงษ์ หอมกระโทก
3 . เด็กชายณัฐรพล สีสวย
4 . เด็กชายธีรภัทร ห้อยดอกหอม
3. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายเจษฎา จันทรา
2 . นายเดชนรินทร์ นันทสูงเนิน
3 . เด็กชายวรวิทย์ นาใจเย็น
4 . นายเอกลักษณ์ บุญศิริ
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายกิตติพัฒน์ ช่วยรักษา
2 . เด็กชายภูธเนศ เฮ้าปาน
3 . เด็กชายนฤเทพ อุ่นใจ
4 . เด็กชายอภิวัฒน์ สมภาศรี
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน