ผลการแข่งขัน วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย
1. เด็กชายจิติศักดิ์ นันทฤชัยชนะเลิศ
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถนอมเวชรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นายปาราเมศ กระปีรองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กชายวันชนะ สีเพาเข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กชายธีรภัทร ห้อยดอกหอมเข้าร่วมการแข่งขัน
6. เด็กชายธราเทพ ทัดสุวรรณเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กชายธนพันธ์ บุญแน้นเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน