ผลการแข่งขัน วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 หญิง
1. นางสาวปนัดดา พรมเวียงชนะเลิศ
2. นางสาวกนกวรรณ ขวัญยืนรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวชนัญธิดา บุญเลิศรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นางสาววรญา พาขึ้นพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน
5. นางสาวจีระประภา ทองเผือกเข้าร่วมการแข่งขัน
6. นางสาวนิโลบล เมืองใจเข้าร่วมการแข่งขัน
7. นางสาวปริญญา ใยธาเข้าร่วมการแข่งขัน
8. นางสาวจารุวรรณ เจนวิถีเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน