ผลการแข่งขัน วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 ชาย
1. นายประวิทย์ ป้องขันธ์ชนะเลิศ
2. นายกฤษฏา งามเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นายณฏฐพล รุณทองรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายปกรณ์เทพ สมอาดเข้าร่วมการแข่งขัน
5. นายกิตติภูมิ สมพรเข้าร่วมการแข่งขัน
6. นายสมโชค อาสารณะเข้าร่วมการแข่งขัน
7. นายอภิวิชญ์ ศรีบุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน