ผลการแข่งขัน วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดีชนะเลิศ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ ขวัญยืนรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวศิริพร อินประเสริฐรองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กหญิงสุรัญชนา แสงสว่างเข้าร่วมการแข่งขัน
5. นางสาวจันทรวิมล จันทร์ขำเข้าร่วมการแข่งขัน
6. นางสาวพิยดา เผือกผิวเข้าร่วมการแข่งขัน
7. นางสาวสุพิชญา คำบัวโคตรเข้าร่วมการแข่งขัน
8. นางสาวปิยะนันท์ พุฒแก้วเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน