ผลการแข่งขัน วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
1. นายวรากร ก้อนรัมย์ชนะเลิศ
2. เด็กชายศุภกร พรมสายรองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กชายวรายุทธ อังคสิงห์รองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายวโรดม กมศิลป์เข้าร่วมการแข่งขัน
5. นายเดชนรินทร์ นันทสูงเนินเข้าร่วมการแข่งขัน
6. นายชินบัญชร มณีโชติเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กชายประวรรตน์ ยิ้มเกิดเข้าร่วมการแข่งขัน
8. เด็กชายธีรภัทร ห้อยดอกหอมเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน