ผลการแข่งขัน วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 หญิง
1. นางสาวอรุณี ทุมชะชนะเลิศ
2. นางสาวรักษิตา ด้นประดิษฐรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวคัทรินธร พงษ์พิบูลย์รองชนะเลิศอันดับ 2
4. นางสาวจุฑารัตน์ สังข์สุดแท้เข้าร่วมการแข่งขัน
5. นางสาวศิริพร ฮาดแมนเข้าร่วมการแข่งขัน
6. นางสาวกุลธิดา สิทธิชัยเข้าร่วมการแข่งขัน
7. นางสาวมุฑิตา แก้วคำเข้าร่วมการแข่งขัน
8. นางสาวพิศรา พรมโคตรเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน