ผลการแข่งขัน วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 ชาย
1. นายอนิรุทธ์ ประภาศรีกวินชนะเลิศ
2. นายสุธร บุริศรีรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นายธิวานนท์ แซ่โค้วรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายปกรณ์เทพ สมอาดเข้าร่วมการแข่งขัน
5. นายพิชิต หอมดีเข้าร่วมการแข่งขัน
6. นายสิทธิวัฒน์ พลวาปีเข้าร่วมการแข่งขัน
7. นายจักรกฤษณ์ ฤทธิสอนเข้าร่วมการแข่งขัน
8. นายณัฐดนัย ถาเกษศรีเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน