ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.5-6 หญิง
1. สีม่วงชนะเลิศ 1 . นางสาวพรรณภัทร บุญลือ
2 . นางสาวรัตนวดี บุญราวี
3 . นางสาวศิริพร ฮาดแมน
4 . นางสาวภัทราภรณ์ หงษ์เงิน
2. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวพรทิตา ยิ้มยินดี
2 . นางสาวพุทธชาติ เทียมทอง
3 . นางสาววันวิสา สายไหม
4 . นางสาวอัญธิชา จันมโนวงษ์
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางสาวสิริณณา พรหมมินทร์
2 . นางสาวกุลธิดา สิทธิชัย
3 . นางสาวเสาวลักษณ์ ชาดี
4 . นางสาวประวีณา ล่ำข้อ
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวณิชาพัฒน์ พับขุนทด
2 . นางสาวนภาวัลย์ จันทะเดช
3 . นางสาวมนทิราลัย แพงศรี
4 . นางสาวกัณฑาภรณ์ ไชยราษฎร์
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน