ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.5-6 ชาย
1. สีม่วงชนะเลิศ 1 . นายประวิทย์ ป้องขันธ์
2 . นายนรภัทร แจ่มจำรูญ
3 . นายจักรกฤษณ์ ฤทธิสอน
4 . นายกิตติพล พุฒระ
2. สีเขียวรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายอภินันท์ แสงหาญ
2 . นายธนากร บุญเอี่ยมศรี
3 . นายสุรเชษฐ์ อยู่สุขดี
4 . นายกฤษฏา งามเลิศ
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายฆนาคม ชั้นจิรกุล
2 . นายณฏฐพล รุณทอง
3 . นายพงษ์เพชร อุดมเดช
4 . นายศิวกร อุ่นแก้ว
4. สีเหลืองเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายธนา เบ้าอาสา
2 . นายปกรณ์เทพ สมอาด
3 . นายพงศธร อาจสมบูรณ์
4 . นายพิชิต หอมดี
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน