ผลการแข่งขัน ฟุตบอล ชาย ม.ปลาย
1. สีเขียวชนะเลิศ 1 . นายนพวรรณ รามศิริ
2 . นายธีรติพงศ์ ผลขวัญ
3 . นายศุภวิชญ์ ป้องแก้ว
4 . นายอภิสิทธิ์ เกยแก้ว
5 . นายสุรเกียรติ สุยานาง
6 . นายสุรเชษฐ์ อยู่สุขดี
7 . นายสุทธิพงษ์ พรมเดช
8 . นายชินวัตร ฉุยฉาย
9 . นายภพพิสิษฐ์ ศรีบุรินทร์
10 . นายธราดล สมพงษ์
11 . นายธนากร บุญเอี่ยมศรี
12 . นายตรัสวิน เจดีย์วงศ์
13 . นายธิวานนท์ แซ่โค้ว
14 . นายอนิรุทธ์ ประภาศรีกวิน
15 . นายณัฐชานนท์ พันจันดี
2. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายประวิทย์ ป้องขันธ์
2 . นายชินบัญชร มณีโชติ
3 . นายมินทร์ธาดา วงษ์ดี
4 . นายปาราเมศ กระปี
5 . นายวรากร ก้อนรัมย์
6 . นายธีรภัทร สีทา
7 . นายนรภัทร แจ่มจำรูญ
8 . นายสนทรรศน์ วังคีรี
9 . นายกิตติภูมิ สมพร
10 . นายกฤตเมธ ปรางจันทร์
11 . นายฐานัชฌ์ พรังเดช
12 . นายจักรกฤษณ์ ฤทธิสอน
13 . นายณกฤช ศรีโคตร
14 . นายฐานทัพ แสนสำราญ
15 . นายสิทธิวัฒน์ พลวาปี
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายอนุเทพ มาแพ
2 . นายกฤษณะ บุญเรือง
3 . นายเจษฎา บางสาลี
4 . นายอิทธิพัฒน์ สวัสดิ์นะที
5 . นายพิษณุ น่าชม
6 . นายอนวรรษ ช่างทำร่อง
7 . นายศิวกร อุ่นแก้ว
8 . นายพงษ์เพชร อุดมเดช
9 . นายมณเฑียร คำจันทร์
10 . นายณัฐดนัย ถาเกษศรี
11 . นายณัฐพล ภิยโญยิ่ง
12 . นายอภิสิทธิ์ นวลชม
13 . นายศุภกฤต สีตัง
14 . นายธนภัทร เกิดปั้น
15 . นายสุธร บุริศรี
4. สีเหลืองเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายพรรษกร วงศ์อุปี
2 . นายเอกลักษณ์ บุญศิริ
3 . นายเดชนรินทร์ นันทสูงเนิน
4 . นายกิตติชัย ทาทองคำ
5 . นายวัชรากร สุภาคาร
6 . นายชาญณรงค์ คำหอมกุล
7 . นายภาณุวัฒน์ ครอบบัวบาน
8 . นายภานุพงศ์ มนฑาประดิษฐ์
9 . นายธงชัย ยมจันทร์
10 . นายปรมินทร์ สินคงป้อง
11 . นายพันธ์ยศ สุวอ
12 . นายจักรภัทร บุญสมภักตร์
13 . นายดำรงค์ฤทธิ์ พันโน
14 . นายพงศธร อาจสมบูรณ์
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน