ผลการแข่งขัน ฟุตบอล ชาย ม.ต้น
1. สีแดงชนะเลิศ 1 . เด็กชายศิวกร จันทวงศ์
2 . เด็กชายณัตภูมิ เทียนจตุรัส
3 . เด็กชายกฤษณะ บุญเจริญ
4 . เด็กชายภูริณัฐ ป้อมเสน
5 . เด็กชายสรศักดิ์ แหวนประดับ
6 . เด็กชายชาญวุฒิ สุขเกษม
7 . เด็กชายรัชต์วริน โตตะเภา
8 . เด็กชายนนทวัฒน์ มากเฟื้อง
9 . เด็กชายจิรพัฒน์ พรานระวัง
10 . เด็กชายอดิเทพ พาพรม
11 . เด็กชายพัชรพล สุทธิประภา
12 . เด็กชายรัชชานนท์ อุทากิจ
13 . เด็กชายณภัทร พาขึ้นพร้อม
14 . เด็กชายธีรเดช เข็มงาม
15 . เด็กชายปฏิพงศ์ วงค์มหา
2. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายศรัญญู วงศ์อุปี
2 . เด็กชายศิระ ฉิมจิ๋ว
3 . เด็กชายภัทรพงษ์ สังขทีป
4 . เด็กชายสิรภพ พ่อค้า
5 . เด็กชายธวัช มีหล้า
6 . เด็กชายณัฐพงษ์ ป้องเเก้ว
7 . เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เต
8 . เด็กชายเจษฎา จันทรา
9 . เด็กชายสิริกร เทียมชัยภูมิ
10 . เด็กชายกฤษณชัย บัวทอง
11 . เด็กชายตนุภัทร เนาคำแพง
12 . เด็กชายพัสกร อังคสิงห์
13 . เด็กชายกฤษเทพ ศรีแสวง
14 . เด็กชายระพีพัฒน์ ไทยวิจารย์
15 . เด็กชายธนารัตน์ อุตแก้ว
3. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายธนวินท์ ศรีอัชฌา
2 . เด็กชายธนพัฒน์ สกุลหอม
3 . เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แป้นรอด
4 . เด็กชายธีรวัฒน์ นวมจิตร
5 . เด็กชายสุริยเดช เจริญสุข
6 . เด็กชายนนล พันธุมจินดา
7 . เด็กชายพีรณัฐ กุดตานู
8 . เด็กชายชัยธวัช นาลจีน
9 . เด็กชายนนทกร โสภา
10 . เด็กชายชุติพงศ์ โสคำ
11 . เด็กชายภูผา พวกไทยสงค์
12 . เด็กชายนิติพงษ์ เทศเเก้ว
13 . เด็กชายภูมิพัฒน์ กลิ่นประทุม
14 . เด็กชายกฤตชาติ พวงสันเทียะ
15 . เด็กชายนพรัตน์ ฟันเฟือง
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายอภิสิทธิ์ นวนปัน
2 . เด็กชายสิริชัย ทองธนะเศรษฐ์
3 . เด็กชายปรเมษฐ อินทร์มี
4 . เด็กชายพีรพัฒน์ กลมเกลี้ยง
5 . เด็กชายธนโชติ ราชองค์
6 . เด็กชายนพรัตน์ ทองวัน
7 . เด็กชายภูมิพริษฐ์ จงใจมั่น
8 . เด็กชายปรวิศร์ สมอาด
9 . เด็กชายพีรวัส อุ่นแก้ว
10 . เด็กชายธนาธิป เพ็ชรอ่อน
11 . เด็กชายถิรวัฒน์ โชติพรม
12 . เด็กชายสิทธิศักดิ์ ลันทูล
13 . เด็กชายณัฐชนน พิลาวงค์
14 . เด็กชายศิวัช กันแพงศรี
15 . เด็กชายประวิทย์ พิมพาพร
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน