ผลการแข่งขัน ฟุตบอล หญิง รวม
1. สีเขียวชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แก้วประสงค์
2 . เด็กหญิงศิริวรรณ ซื่อเขียว
3 . เด็กหญิงทรรศนีย์ เที่ยงเลา
4 . นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดี
5 . เด็กหญิงยุภารัตน์ พรมสา
6 . เด็กหญิงอุมากร สิงห์เจริญ
7 . เด็กหญิงดลพร บุญสมภักตร์
8 . นางสาวศศิกานต์ มะการ
9 . นางสาวเบญญทิพย์ เหลื่อมใสย
10 . นางสาวมุฑิตา แก้วคำ
11 . นางสาวพิศรา พรมโคตร
12 . นางสาวเกวลิน บัวบังใบ
13 . นางสาวนภัสสร สูตรทองมั่น
14 . นางสาวศศิธร รูปคำ
15 . นางสาวพนันญา เพชรประทุม
2. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวปนัดดา พรมเวียง
2 . นางสาวศิริพร อินประเสริฐ
3 . นางสาวทัศวรรณ ศรีสว่าง
4 . นางสาวจันทรวิมล จันทร์ขำ
5 . นางสาวมนัสนันท์ มะบุตร
6 . นางสาวพิยดา วังคีรี
7 . เด็กหญิงณรัฐวรรณ ชัยรัชนิธิอุดม
8 . เด็กหญิงกัณฐิกาภรณ์ ปานชัย
9 . เด็กหญิงปรียาภัทร คำสุม
10 . เด็กหญิงมัณฑนา ชูพันธ์
11 . เด็กหญิงนัฐธิชา แถลงเอื้อ
12 . เด็กหญิงปรียานุช บุคคล
13 . นางสาวอรุณี ทุมชะ
14 . เด็กหญิงวรัญญา พันเขียว
15 . เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงหาแก้ว
3. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงณัฐพร รัตนวรรณ์
2 . นางสาวอารยา หลวงเดช
3 . นางสาวบวรลักษณ์ นิลรัตน์
4 . นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์อุต
5 . เด็กหญิงอริยา นาคทรัพย์
6 . เด็กหญิงสุพิชญา ศรีจวน
7 . เด็กหญิงสิทธิรัตน์ สิงห์ที
8 . เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ศรีแสงจันทร์
9 . นางสาวปาริชาติ เทียมทอง
10 . นางสาวภรณ์ทิพย์ ถนนน้อย
11 . นางสาววรรณิดา หรั่งเอม
12 . นางสาวพัชรี ศิลาเลิศ
13 . เด็กหญิงพัชรี วงถิ่น
14 . นางสาวสุนิสา ประภาตะนันท์
15 . นางสาววรญา พาขึ้นพร้อม
4. สีแดงเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงบุษบาบรรณ ใยเพชร
2 . เด็กหญิงศศิกานต์ สติดี
3 . เด็กหญิงรสิกา มั่นหมาย
4 . เด็กหญิงนฤมล พรมนนท์
5 . เด็กหญิงกิ่งแก้ว น้อยสาคำ
6 . นางสาววันวิสา อินโน
7 . เด็กหญิงนันท์นภัส ไพรพรม
8 . นางสาวนิรมล กระดังงา
9 . นางสาววิลัยพร สวัสดิ์นะที
10 . นางสาวนิตยา ภูวงศ์
11 . นางสาวธัญวรัตน์ บุตรทอง
12 . นางสาวกนกวรรณ ขวัญยืน
13 . นางสาวพิมยาดา วงค์คำราช
14 . นางสาวสุภาพร แสนคำ
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน