ผลการแข่งขัน วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 หญิง
1. เด็กหญิงณัฐชยา เทียมทองชนะเลิศ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์ พันสวัสดิ์รองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กหญิงอมิตา ธิวะโตรองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กหญิงลัดดา ศรีกวนชาเข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กหญิงอภิษฎา อินสอนเข้าร่วมการแข่งขัน
6. เด็กหญิงปาลิตา โพธิ์ดีเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กหญิงพรรณิภา สุมาลีเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน