ผลการแข่งขัน บาสเกตบอล หญิง ม.ต้น
1. สีเหลืองชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงรัตนนาถ ลาวทอง
2 . เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์คำเรือง
3 . เด็กหญิงอารียา ศรีโคตร์
4 . เด็กหญิงกมลวรรณ ขวัญยืน
5 . เด็กหญิงเข็มวิกา อินทร์ไข
6 . เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมบุญ
2. สีเขียวรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงวรรณวิสา ลานสันทัด
2 . เด็กหญิงวิมลณัฐ คำมั่น
3 . เด็กหญิงวรสุดา นวลชม
4 . เด็กหญิงประภาพรรณ ตระกูลยี่โถ
5 . เด็กหญิงศิรินภา มาแพ
6 . เด็กหญิงชุติมา ชินศรี
7 . เด็กหญิงศิริลักษณ์ พลดงนอก
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงมาตา รุ่งศรี
2 . เด็กหญิงณีรนุช ชัชวาลย์
3 . เด็กหญิงณิชาภัทร ปิ่นทอง
4 . เด็กหญิงณัฐธิฌาภรณ์ มนตรี
5 . เด็กหญิงนันท์นภัส ไพรพรม
6 . เด็กหญิงจิระวรรณ นาคเงิน
7 . เด็กหญิงสุนิสา มีน้อย
8 . เด็กหญิงกิตติมาพร ช่วยรักษา
4. สีม่วงเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงพรประภา เอียดแก้ว
2 . เด็กหญิงสุภัสสรา ภาประเวช
3 . เด็กหญิงดวงแก้ว อัมพฤกษ์
4 . เด็กหญิงณัฏฐกานต์ แก่นจันทร์หอม
5 . เด็กหญิงลักษณ์สุรีย์ กรีฑา
6 . เด็กหญิงนภัสสร โพธิ์งาม
7 . เด็กหญิงภคพร สังวาระ
8 . เด็กหญิงอารีย์ บุตรบุญชู
9 . เด็กหญิงเกียรติยากร ตาเวียน
10 . เด็กหญิงบุณยาพร บุญเติม
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน