ผลการแข่งขัน บาสเกตบอล ชาย ม.ต้น
1. สีเหลืองชนะเลิศ 1 . เด็กชายชานนท์ มะกุจะ
2 . เด็กชายพัสกร อังคสิงห์
3 . เด็กชายศราวุฒิ ล่องทอง
4 . เด็กชายภาวศุทธิ ปริญญาศรีเศวต
5 . เด็กชายพัสกร สมากาล
6 . เด็กชายณัฏฐกิตติ์ โฉมผา
7 . เด็กชายอาทร ชัยชมภู
8 . เด็กชายกุลชาติ สุริยะ
9 . เด็กชายปิยวัฒน์ สุขเมือง
10 . เด็กชายศิรเศรษฐ์ ลออเสถียรกุล
2. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายอัมรินทร์ เนียมสกุล
2 . เด็กชายธนะวัตร พิมพ์สาลี
3 . เด็กชายธีรภัทร เเสงเเล้
4 . เด็กชายจักรภัทร ดวงศรี
5 . เด็กชายธนกฤต ชัยดี
6 . เด็กชายชัยวัฑฒ์ แก่นนาคำ
7 . เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถนอมเวช
8 . เด็กชายนนทวัฒน์ พิกุล
9 . เด็กชายกันตภณ นาคสุทธิ์
10 . เด็กชายนรภัทร พรมเกตุ
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายพัชรพล กันธิยา
2 . เด็กชายศุภพงษ์ จันทร์แสน
3 . เด็กชายชวกร สิงห์โสภา
4 . เด็กชายชัยวัฒน์ บุญยะใบ
5 . เด็กชายพนธกร หงษ์อิ่ม
6 . เด็กชายณรงค์ สว่างจันทึก
7 . เด็กชายนพโชค สิงห์เจริญ
8 . เด็กชายวรธันย์ วงษ์โพธิ์
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายปิติชัยชาญ ทองเมืองหลวง
2 . เด็กชายธนพล เจ๊กทอง
3 . เด็กชายปัณณธร โสประดิษฐ์
4 . เด็กชายมนัญชัย สมสิ้ว
5 . เด็กชายศรายุทธ ภูมิดี
6 . เด็กชายธีรเดช จันทร์ทับหลวง
7 . เด็กชายเสกสรร อักษร
8 . เด็กชายปฏิพล สมากาล
9 . เด็กชายชยางกูร จันทร์ขวาง
10 . เด็กชายปฐวี ชาญพหล
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน