ผลการแข่งขัน บาสเกตบอล หญิง ม.ปลาย
1. สีเขียวชนะเลิศ 1 . นางสาวนพวรรณ เชื้อบุญมี
2 . นางสาวภาวินี ประเสริฐสิน
3 . นางสาวปิยะนันท์ พุฒแก้ว
4 . นางสาวอรัญญา บุญเกิน
5 . นางสาวดวงฤดี ประเสริฐไทย
6 . นางสาวณฐพร คมแก้ว
7 . นางสาวสุภาวดี ปรีกมล
2. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวสิริภัทร เกิดผล
2 . นางสาวอาทิตยา ศรีสวัสดิ์
3 . นางสาวญาณิศา พรังเดช
4 . นางสาวเสาวลักษณ์ สันทวุฒิ
5 . นางสาวอภิญญา ดีขุนทด
6 . นางสาวนฤมล โวหาร
7 . นางสาวมนัสนันท์ มะบุตร
8 . นางสาวพิยดา วังคีรี
9 . นางสาวสลิลทิพย์ พูลแสนรักษ์
10 . นางสาวกวินทรา ขวากุพันธ์
3. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางสาวชาลิสา สุวรรณศร
2 . นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มแย้ม
3 . นางสาวนิภาภรณ์ ลาภคุณ
4 . นางสาวนิรชา สมัครเขตรกิจ
5 . นางสาวนันธิตา ปันนา
6 . นางสาวศรัณย์พร โพธิกุล
7 . นางสาวมนทกานต์ สมพูล
8 . นางสาวนิรมล ห้อยดอกหอม
9 . นางสาวรักษิตา ด้นประดิษฐ
10 . นางสาวธัญชนก พร้อมสุข
4. สีแดงเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วศรี
2 . นางสาวศิริญญาภรณ์ มีมุข
3 . นางสาวณัฐฌา นามวงศ์
4 . นางสาวสมฤดี อินดีคำ
5 . นางสาวภคนันท์ ยอดขยัน
6 . นางสาวสุภาพร สุขประเสริฐ
7 . นางสาวมณินทร สฤษฎ์อังกูร
8 . นางสาวสุรีรัตน์ แก้วดวงแสน
9 . นางสาวจุไรรักษ์ ตันทอง
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน