ผลการแข่งขัน เซปักตะกร้อ ชาย ม.ต้น
1. สีเหลืองชนะเลิศ 1 . เด็กชายศรราม ห้างวงค์
2 . เด็กชายสราวุฒิ คงหลี
3 . เด็กชายจิรภัคร โพธิ์ทอง
4 . เด็กชายจักรพงษ์ ปีพูน
2. สีเขียวรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายภูวฤทธิ์ ขอนปงษ์
2 . เด็กชายอัครพนธ์ จันศรี
3 . เด็กชายอดิศักดิ์ ข่าทิพพาที
4 . เด็กชายเจษฏา กองชนะ
3. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายชุติพงศ์ โสคำ
2 . เด็กชายดรัสพงศ์ ปิ่นนาง
3 . เด็กชายนัฐวัฒน์ ศรีด้วง
4 . เด็กชายจงจรัส สิงหเดชาโชค
4. สีแดงเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายกิตติกรณ์ กาละเมฆ
2 . เด็กชายชาญวุฒิ สุขเกษม
3 . เด็กชายทวีชัย หงส์วิสุทธิ์
4 . เด็กชายพงศ์กรณ์ เสือเทศ
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน