ผลการแข่งขัน เซปักตะกร้อ หญิง ม.ต้น
1. สีเขียวชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แก้วประสงค์
2 . เด็กหญิงศิริวรรณ ซื่อเขียว
3 . เด็กหญิงทรรศนีย์ เที่ยงเลา
2. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงศศิกานต์ สติดี
2 . เด็กหญิงบุษบาบรรณ ใยเพชร
3 . เด็กหญิงนันท์นภัส ไพรพรม
4 . เด็กหญิงกิ่งแก้ว น้อยสาคำ
3. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ศรีแสงจันทร์
2 . เด็กหญิงวรานุช สามนฑา
3 . เด็กหญิงพิยดา เกาะม่วงหมู่
4 . เด็กหญิงอมิตา ธิวะโต
4. สีม่วงเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงจิรนันท์ ประภาสัย
2 . เด็กหญิงจิดาภา กองชนะ
3 . เด็กหญิงวาสนา ผิวผ่อง
4 . เด็กหญิงวรัญญา พันเขียว
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน