ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอล หญิง ม.ต้น
1. สีม่วงชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงจิดาภา กองชนะ
2 . เด็กหญิงณัฐณิชา โชคงาม
3 . เด็กหญิงเขมิกา มูลบิดา
4 . เด็กหญิงกฤติยาภัทร โกฎหอม
5 . เด็กหญิงกัญฐิศา ปานมณี
6 . เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภิญโญยิ่ง
7 . เด็กหญิงสิรภัทร พรมเวียง
8 . เด็กหญิงพิมลพรรณ เทียมพิทักษ์
9 . เด็กหญิงกนกพร กงทิพย์
10 . เด็กหญิงนฤมล ท้าวมิ่ง
2. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงศศิธร แพงไตร
2 . เด็กหญิงณิชาภัทร กับปลี
3 . เด็กหญิงมนัสยา โภคพิพัฒน์
4 . เด็กหญิงกำไร ลาคำ
5 . เด็กหญิงดวงพร กางกรณ์
6 . เด็กหญิงสโรชา มีนนท์
7 . เด็กหญิงดวงกมล เอี่ยมจันทร์
8 . เด็กหญิงปลายฝน แสนหล้า
9 . เด็กหญิงทิพย์สุดา ทับทิมจันทร์
10 . เด็กหญิงมินตรา ทองคำ
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงพิญาตา ลาสิงห์
2 . เด็กหญิงน้ำเพชร หินทอง
3 . เด็กหญิงจิรัชชญา สุขแสงสว่าง
4 . เด็กหญิงชลธิชา คำประสงค์
5 . เด็กหญิงกนกรัตน์ บัวโฮม
6 . เด็กหญิงมาตา รุ่งศรี
7 . เด็กหญิงศิริกัญญา ศรราช
8 . เด็กหญิงชลลดา เปรมไทยสงค์
9 . เด็กหญิงปานวาส ทองวัน
10 . เด็กหญิงวิชญาพร พันอะ
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงนฤมล แคล้วสูงเนิน
2 . เด็กหญิงศศิกานต์ พิลาสี
3 . เด็กหญิงลลิตา บุญศรี
4 . เด็กหญิงสายธาร วงศ์วัฒ
5 . เด็กหญิงกัญชลิกา ทองพู
6 . เด็กหญิงสุธาทิพย์ พันสวัสดิ์
7 . เด็กหญิงวิลาสินี เเก่นเเก้ว
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน