ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอล ชาย ม.ต้น
1. สีเขียวชนะเลิศ 1 . เด็กชายทัพพสาร ชัยยะปัน
2 . เด็กชายธนภัทร เพียสังกะ
3 . เด็กชายกรวิชญ์ กลิ่นกุหลาบ
4 . เด็กชายถิรวัฒน์ น้อยมงคล
5 . เด็กชายเจษฎา ถิ่นกำแพง
6 . เด็กชายภัทรพล ภาคสุโพธิ์
7 . เด็กชายพลาธิป ไฝเพชร
8 . เด็กชายจีรถัทร กรีลาวาท
9 . เด็กชายภานุ วิระชิน
10 . เด็กชายธวัชชัย พันธ์พรม
2. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายแดนชัย ภูแข่งหมอก
2 . เด็กชายสหรัฐ น้อยนวล
3 . เด็กชายศรราม ห้างวงค์
4 . เด็กชายสราวุฒิ คงหลี
5 . เด็กชายพัสกร อังคสิงห์
6 . เด็กชายอนุชา ถิฐา
7 . เด็กชายพิเชษฐ์ จันทร์โท
8 . เด็กชายนวพล ถิ่นนารา
9 . เด็กชายสุเมธ ม่วงชาวเรือ
10 . เด็กชายณัฏฐกิตติ์ โฉมผา
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายธนพล กองสินอยู่
2 . เด็กชายสิทธิโชค เปลาเล
3 . เด็กชายเสกสรรค์ มีชัย
4 . เด็กชายณัฐวุฒิ สาระแสน
5 . เด็กชายเริงฤทธิ์ ดำรงสัตย์
6 . เด็กชายเริงชัย ดำรงสัตย์
7 . เด็กชายคณนันท์ วงศ์ปัญญา
8 . เด็กชายผไทยเทพ แก้วมูลษา
9 . เด็กชายชุติเทพ แช่มช้อย
10 . เด็กชายพีรพงษ์ เปลี่ยนบ่อมาตร์
4. สีม่วงเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายภูมิภัทร บัวระพา
2 . เด็กชายทรงวุฒิ ทองถิ่น
3 . เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถนอมเวช
4 . เด็กชายธนกฤต ชัยดี
5 . เด็กชายพิชญะ เป็กธนู
6 . เด็กชายพงศธร จิตรเจริญ
7 . เด็กชายธนภัทร สวัสดิรักษ์
8 . เด็กชายชัยวัฑฒ์ แก่นนาคำ
9 . เด็กชายภาคภูมิ สีทา
10 . เด็กชายภูริพัฒน์ กล่ำพึ่งพร
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน