ผลการแข่งขัน วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง
1. นางสาวภัทรศรี ธนะสินธุ์ชนะเลิศ
2. นางสาวทัศวรรณ ศรีสว่างรองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กหญิงจิรัชญา ควรขุนทดรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นางสาวลลิตา เพ็ชรจันทร์เข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ริตพลเข้าร่วมการแข่งขัน
6. เด็กหญิงชาลิสา อุตแก้วเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กหญิงสุนิศร ศิริโนนรังเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน