ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอล หญิง ม.ปลาย
1. สีเหลืองชนะเลิศ 1 . นางสาวพัศญา อ่อนต่าย
2 . นางสาวรุ้งลัดดา ศรีสว่าง
3 . นางสาวสุวรรณา อู่ประเสริฐ
4 . นางสาวชนิตรา กองกุล
5 . นางสาวเบญจรัตน์ สุทธิเมฆ
6 . นางสาวสิทธิ์ฐารัตน์ ไพเราะ
7 . นางสาวรักษิตา ด้นประดิษฐ
8 . นางสาวพรทิตา ยิ้มยินดี
9 . นางสาวจุฑารัตน์ สังข์สุดแท้
10 . นางสาวอารยา หลวงเดช
2. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวประวีณา ล่ำข้อ
2 . นางสาวนิตยา ภูวงศ์
3 . นางสาวพรชนัดดา ยอดวงค์
4 . นางสาวสุดารัตน์ จรัสพันธ์
5 . นางสาวสุภาพร แสนคำ
6 . นางสาววิลัยพร สวัสดิ์นะที
7 . นางสาววราภรณ์ อ่อนเป่
8 . นางสาวสุพัตรา จันทร์ทอง
9 . นางสาวพัชราภา ชาวเรือหัก
10 . นางสาวภัทรศรี ธนะสินธุ์
3. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางสาวรตนพร บุญเติม
2 . นางสาวกัญญารัตน์ นากา
3 . นางสาวเบญจมาศ คุ้มภัย
4 . นางสาวอริสรา อุดมทรัพย์
5 . นางสาวอรทัย ไพเราะ
6 . นางสาวนิภาพร อารีชาติ
7 . นางสาวมนัสนันท์ โพธิ์เจริญ
8 . นางสาวพุทธรักษา สุดทำนอง
9 . นางสาวอินทิรา คำพันธ์
10 . นางสาวสุภัสสรา จันทร์ดำ
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวกุลรัตน์ พูลสวัสดิ์
2 . นางสาวสิริภา ระวิพันธ์
3 . นางสาวชมัยพร เมืองจันทร์
4 . นางสาวสุภัสสรา ตรีจักร์
5 . นางสาวพนันญา เพชรประทุม
6 . นางสาวพิศรา พรมโคตร
7 . นางสาวนันทินี พันธ์ปุย
8 . นางสาวมนทิราลัย แพงศรี
9 . นางสาวสุนิษา นิยม
10 . นางสาวอริสา บุตรวงค์
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน