ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอล ชาย ม.ปลาย
1. สีเขียวชนะเลิศ 1 . นายธีรติพงศ์ ผลขวัญ
2 . นายนพวรรณ รามศิริ
3 . นายธนากร บุญเอี่ยมศรี
4 . นายโตมอณ ธิโสภา
5 . นายสุรเชษฐ์ อยู่สุขดี
6 . นายวิทวัส ทองดี
7 . นายศรัญ ทะวาภพ
8 . นายสุทธิพงษ์ พรมเดช
2. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายบูชพงษ์ ประดิษฐ
2 . นายวรกันต์ แก่นไทย
3 . นายศักรินทร์ ยอดคำ
4 . นายพิชิต หอมดี
5 . นายชาญณรงค์ คำหอมกุล
6 . นายพงศกร กาศจันทร์
7 . นายดำรงค์ฤทธิ์ พันโน
8 . นายภานุพงศ์ มนฑาประดิษฐ์
9 . นายวงศธร บุญลือ
3. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายสิทธิพงษ์ คงสมรพ
2 . นายวรากร ก้อนรัมย์
3 . นายขวัญชัย แก่นนาคำ
4 . นายศุภสัณท์ มะนาวหวาน
5 . นายชินบัญชร มณีโชติ
6 . นายณกฤช ศรีโคตร
7 . นายประวิทย์ ป้องขันธ์
8 . นายสนทรรศน์ วังคีรี
9 . นายธีรภัทร สีทา
10 . นายมินทร์ธาดา วงษ์ดี
4. สีแดงเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายพิษณุ น่าชม
2 . นายพันระวี พันธานนท์
3 . นายพงษ์เพชร อุดมเดช
4 . นายมณเฑียร คำจันทร์
5 . นายชัยวัฒน์ จูเที่ยง
6 . นายอาทิตย์ ลาสร้อย
7 . นายฤทธิเดช กมล
8 . นายฤทธิชัย กมล
9 . นายภูวนาถ สท้านวัตร
10 . นายธนภัทร เกิดปั้น
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน