ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ปลาย
1. สีเหลืองชนะเลิศ 1 . นายศักรินทร์ ยอดคำ
2 . นายชาญณรงค์ คำหอมกุล
3 . นายวรกันต์ แก่นไทย
2. สีเขียวรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายธีรติพงศ์ ผลขวัญ
2 . นายวิทวัส ทองดี
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายอาทิตย์ ลาสร้อย
2 . นายพิษณุ น่าชม
3 . นายมณเฑียร คำจันทร์
4. สีม่วงเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายสิทธิพงษ์ คงสมรพ
2 . นายวรากร ก้อนรัมย์
3 . นายสนทรรศน์ วังคีรี
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน