ผลการแข่งขัน ฟุตซอล ชาย ม.ปลาย
1. สีม่วงชนะเลิศ 1 . นายประวิทย์ ป้องขันธ์
2 . นายชินบัญชร มณีโชติ
3 . นายปาราเมศ กระปี
4 . นายฐานัชฌ์ พรังเดช
5 . นายสนทรรศน์ วังคีรี
6 . นายนรภัทร แจ่มจำรูญ
7 . นายธีรภัทร สีทา
8 . นายมินทร์ธาดา วงษ์ดี
9 . นายวรากร ก้อนรัมย์
10 . นายกิตติภูมิ สมพร
2. สีเขียวรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายตรัสวิน เจดีย์วงศ์
2 . นายธราดล สมพงษ์
3 . นายภพพิสิษฐ์ ศรีบุรินทร์
4 . นายสุทธิพงษ์ พรมเดช
5 . นายสุรเกียรติ สุยานาง
6 . นายนพวรรณ รามศิริ
7 . นายอภิสิทธิ์ เกยแก้ว
8 . นายสุรเชษฐ์ อยู่สุขดี
9 . นายชินวัตร ฉุยฉาย
10 . นายศุภวิชญ์ ป้องแก้ว
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายอนุเทพ มาแพ
2 . นายเจษฎา บางสาลี
3 . นายอนวรรษ ช่างทำร่อง
4 . นายศิวกร อุ่นแก้ว
5 . นายพงษ์เพชร อุดมเดช
6 . นายอภิสิทธิ์ นวลชม
7 . นายศุภกฤต สีตัง
8 . นายกฤษณะ บุญเรือง
9 . นายณัฐดนัย ถาเกษศรี
10 . นายสุธร บุริศรี
4. สีเหลืองเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายภานุพงศ์ มนฑาประดิษฐ์
2 . นายธงชัย ยมจันทร์
3 . นายจักรภัทร บุญสมภักตร์
4 . นายพันธ์ยศ สุวอ
5 . นายกิตติชัย ทาทองคำ
6 . นายเดชนรินทร์ นันทสูงเนิน
7 . นายพรรษกร วงศ์อุปี
8 . นายดำรงค์ฤทธิ์ พันโน
9 . นายวัชรากร สุภาคาร
10 . นายเอกลักษณ์ บุญศิริ
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน