ผลการแข่งขัน ฟุตซอล หญิง รวม
1. สีแดงชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงบุษบาบรรณ ใยเพชร
2 . เด็กหญิงศศิกานต์ สติดี
3 . เด็กหญิงกิ่งแก้ว น้อยสาคำ
4 . เด็กหญิงนฤมล พรมนนท์
5 . นางสาวนิตยา ภูวงศ์
6 . นางสาวนิรมล กระดังงา
7 . นางสาววิลัยพร สวัสดิ์นะที
8 . นางสาววันวิสา อินโน
9 . เด็กหญิงนันท์นภัส ไพรพรม
10 . นางสาวกนกวรรณ ขวัญยืน
2. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวอรุณี ทุมชะ
2 . นางสาวปนัดดา พรมเวียง
3 . นางสาวทัศวรรณ ศรีสว่าง
4 . เด็กหญิงกัณฐิกาภรณ์ ปานชัย
5 . เด็กหญิงปรียาภัทร คำสุม
6 . เด็กหญิงมัณฑนา ชูพันธ์
7 . เด็กหญิงนัฐธิชา แถลงเอื้อ
8 . เด็กหญิงปรียานุช บุคคล
9 . เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงหาแก้ว
10 . นางสาวจันทรวิมล จันทร์ขำ
3. สีเขียวรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดี
2 . เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แก้วประสงค์
3 . เด็กหญิงทรรศนีย์ เที่ยงเลา
4 . เด็กหญิงศิริวรรณ ซื่อเขียว
5 . นางสาวเบญญทิพย์ เหลื่อมใสย
6 . นางสาวพนันญา เพชรประทุม
7 . เด็กหญิงยุภารัตน์ พรมสา
8 . นางสาวศศิกานต์ มะการ
9 . นางสาวเกวลิน บัวบังใบ
10 . นางสาวมุฑิตา แก้วคำ
4. สีเหลืองเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงณัฐพร รัตนวรรณ์
2 . นางสาวสุนิสา ประภาตะนันท์
3 . นางสาวอารยา หลวงเดช
4 . นางสาวบวรลักษณ์ นิลรัตน์
5 . เด็กหญิงสุพิชญา ศรีจวน
6 . เด็กหญิงสิทธิรัตน์ สิงห์ที
7 . เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร ศรีแสงจันทร์
8 . นางสาวปาริชาติ เทียมทอง
9 . นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์อุต
10 . นางสาววรญา พาขึ้นพร้อม
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน