ผลการแข่งขัน เปตอง หญิง ม.ต้น
1. สีเขียวชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงณัฐนิชา รุ่งเรือง
2 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ หอมหวล
3 . เด็กหญิงปกีรณัม ม่วงสอน
4 . เด็กหญิงศิริลักษณ์ พลดงนอก
2. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงชุติกาญจน์ อหันตะ
2 . เด็กหญิงมนัสนันท์ กับขุนทด
3 . เด็กหญิงปรียานุช บุคคล
4 . เด็กหญิงชนัญธิดา พรมรักษา
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงวราภรณ์ เจนวิถี
2 . เด็กหญิงจิรภัทร แก้วบัวดี
3 . เด็กหญิงชนิกา ขันทวิเศษ
4. สีเหลืองเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงญาดารัตน์ กันยาประสิทธิ์
2 . เด็กหญิงวิมลตรา พวงวัน
3 . เด็กหญิงวรวรรณ เผ่าพันธ์
4 . นางสาวประภาศิริ ดีจอม
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน