ผลการแข่งขัน เปตอง หญิง ม.ปลาย
1. สีแดงชนะเลิศ 1 . นางสาวนิฐิพร แดนแปว
2 . นางสาวสุธาทิพย์ กุลน้อย
3 . นางสาวเอื้อมพร วันเสี่ยน
2. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาววิรดา ใจหยุด
2 . นางสาวลลิตา ปานพิมพ์
3 . นางสาวนุจรี คุ้มตีทอง
4 . นางสาวสิทธิ์ฐารัตน์ ไพเราะ
3. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางสาวธัญวรรณ สุดทะสน
2 . นางสาวสาธิตา พูนแสนรักษ์
3 . นางสาวพรนภัส ขำทรง
4 . นางสาวกวินทรา ขวากุพันธ์
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวสโรชา โสภา
2 . นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ทอง
3 . นางสาวชนะวรรณ อินทร์ตา
4 . นางสาวจารุนิภา จันทร์หอม
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน