ผลการแข่งขัน เปตอง ชาย ม.ต้น
1. สีเขียวชนะเลิศ 1 . เด็กชายณัฐวุฒิ ฉลาดเก็บ
2 . เด็กชายถิรวุฒิ เมืองคุณ
3 . เด็กชายอิทธิวัฒน์ ขวัญยืน
4 . เด็กชายพีรพล หนูรอด
2. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายรัฐศาสตร์ กอนโตน
2 . เด็กชายพีระพัฒน์ จันทร์สุข
3 . เด็กชายวีรพงศ์ ภาษาดี
4 . เด็กชายชัยสิทธิ์ น้อยใจ
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายสุธินันท์ พันทะสา
2 . เด็กชายธีรภัทร จันทร์ทอง
3 . เด็กชายวรัญญู ลังกายืน
4. สีม่วงเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายจักรพรรดิ์ คชคีลี
2 . เด็กชายนันทวัฒน์ ประหยัดซื่อ
3 . เด็กชายศิวนนท์ กองมนต์
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน