ผลการแข่งขัน Sport dance
1. สีแดงชนะเลิศ 1 . นางสาวสุภาพร อบมาลี
2 . นางสาวรัชดาภรณ์ วงษ์ธานี
3 . นายณฐนนท ภักดี
4 . นางสาวชาคริยา ยอดดี
5 . นางสาวมนรดา กาญจนรัชต์
6 . นางสาวศุภธิดา วงศ์ปัญญา
7 . นางสาวชมพูนุท พึ่งตน
8 . นางสาวจันทนิภา แท่งทอง
9 . นางสาวทิฆัมพร ทองไทย
10 . นางสาวจันทิมา ผลทิม
11 . นางสาวจินดารัตน์ ไพเราะ
12 . นางสาวรัตติกาล บุมี
13 . นางสาวจิราภัทร บัวทอง
14 . นางสาวฐิติชญา แก้วงาม
15 . นางสาวฐิติพร วงวิลาศ
16 . นางสาวทิพรัตน์ จำปาทอง
17 . นางสาวสุธิดา ตั๋นตาถา
18 . นางสาวพิมยาดา วงค์คำราช
19 . นางสาววรินทร ผัดผล
20 . นางสาวกัญญารัตน์ รูปคำ
21 . นางสาวธนภรณ์ เชื้อนาค
22 . นางสาวปณิดา ศรราช
23 . นางสาวพรรรณฑิมาพร สีเสือ
24 . นายเจนณรงค์ หมู่หมื่นศรี
2. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายพรภวิษย์ ชอบประดิถ
2 . นางสาวธันยพร นาคหรั่ง
3 . นางสาวพรรณทิวา ห้อยดอกหอม
4 . นางสาวธิดารัตน์ สกุลตั้ง
5 . นางสาวจินตนาการ เกษมวิลาศ
6 . นางสาวพรสุดา ไชยราษฎร์
7 . นางสาวสุวรรณา อู่ประเสริฐ
8 . นางสาวธัญพิชชา บุญปัน
9 . นางสาวรสสุคนธ์ ปุ่นประโคน
10 . นางสาวณัฐวดี เรือนขำ
11 . นางสาวกันติชา จำศรี
12 . นางสาวยุวดี วงศ์อาษา
13 . นางสาววชิราภรณ์ คำชวด
14 . นางสาวภัทรวดี ศิริไพศาล
15 . นางสาวผามิตา บริสุทธิ์
16 . นางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อน
17 . นางสาวเชษฐ์ธิดา นามวงษ์
18 . นางสาวสุชานันท์ หาญละคร
19 . นางสาวอารียา คำเขียน
20 . นางสาววรรณิดา หรั่งเอม
21 . นางสาวเนตรประภา บำเพ็ญเชาวน์
22 . นางสาวพัชราภรณ์ ถือนูศร
23 . นายทวีศักดิ์ ขวัญยืน
24 . นางสาวกุลนิดา มุณีวงษ์
25 . นางสาวจิราภรณ์ คำหมั่น
26 . นางสาวนัทชา ลาโพธิ์
27 . นางสาวพุทธชาติ เทียมทอง
28 . นางสาววันวิสา สายไหม
3. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางสาวณัฐนรี มหาจันทร์
2 . เด็กหญิงกนกพร แก้วพระ
3 . เด็กหญิงชนนิกานต์ เวชวิฐาน
4 . นางสาวชิดชนก ใจหนัก
5 . นางสาวศศิธร รอดวิจิตร
6 . นางสาวพชรวิมล เกิดมาน้อย
7 . นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์
8 . นางสาววิลาสินีย์ สุขคงเจริญ
9 . เด็กหญิงอารีย์ บุตรบุญชู
10 . เด็กหญิงนภัสสร โพธิ์งาม
11 . นางสาวรมณี ม่วงสอน
12 . นางสาวณัฐมล ยศพรม
13 . เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา เกตุพิน
14 . เด็กหญิงบุณยาพร บุญเติม
15 . เด็กหญิงเกียรติยากร ตาเวียน
16 . เด็กหญิงพรประภา เอียดแก้ว
17 . เด็กหญิงณัฏฐกานต์ แก่นจันทร์หอม
18 . เด็กหญิงสุภัสสรา ภาประเวช
19 . เด็กหญิงชัญญา สุธีบรรเจิด
20 . เด็กหญิงภคพร สังวาระ
21 . เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรภักดี
22 . นางสาววิลาสินี ปริญญาศรีเศวต
23 . นางสาวรตนพร บุญเติม
24 . นางสาวสุภัสสรา จันทร์ดำ
25 . นางสาวเกศมณี ปวุฒิพันธุ์
26 . นางสาวกาญจณี สุทธิอำนวยกูล
27 . นางสาวอินทิรา คำพันธ์
4. สีเขียวรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางสาวชิดชนก อ่อนตานา
2 . นางสาวรัชธิดา สังข์ทอง
3 . นางสาวณัฐสุดา เดชบุรัมย์
4 . นางสาวศุจินธร น้อย
5 . นางสาวศศิประภา สร้อยมี
6 . นางสาววรรณวิสา รักพันธ์
7 . นางสาวปิยะนันท์ พุฒแก้ว
8 . นางสาวธิดารัตน์ เพียสุริวงศ์
9 . นางสาวชมพูนุช เหลาอ่อน
10 . เด็กหญิงชนันนัทธ์ เสาโกมุท
11 . เด็กหญิงศิรินภา มาแพ
12 . เด็กหญิงสุณิตา กล่ำโพธิ์ศรี
13 . นางสาวภาวินี ประเสริฐสิน
14 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ หอมหวล
15 . เด็กหญิงภณิดา สมทรัพย์
16 . เด็กหญิงอาภัสรา พิมภา
17 . เด็กหญิงณฐพร วงษ์ดี
18 . เด็กหญิงชุติมา ชินศรี
19 . เด็กหญิงมณทิรา กิทำ
20 . นางสาวนพวรรณ เชื้อบุญมี
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน