ผลการแข่งขัน บริดจ์ ม.ต้น
1. สีเหลืองชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงกาญจนา ลาภคุณ
2 . เด็กชายพัสกร สมากาล
3 . เด็กหญิงมันทนา มั่นปาน
4 . เด็กหญิงลภัสรดา คุณแก้วอ้อม
5 . เด็กหญิงกิตติมา ชมชิต
6 . เด็กหญิงกมลวรรณ ขวัญยืน
2. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงอลีนา สุธงษา
2 . เด็กชายเดชฤทธ์ วังคีรี
3 . เด็กหญิงกนกวรรณ ทาชาติ
4 . เด็กหญิงปพิชญา กันธุไร
5 . เด็กหญิงณัฐชานันท์ หมากสุข
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงกาญจนา ยาแสง
2 . เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนเทศ
3 . เด็กหญิงณัฐกานต์ เจนจบธรรม
4 . เด็กหญิงพัชราวดี แสนประกอบ
5 . เด็กหญิงศศิธร รวมจิตร
6 . เด็กหญิงณัฐธิดาพร ทรายฮวด
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายกฤต กุลชนะเพชร
2 . เด็กหญิงกัลยาณี ภูอาบทอง
3 . เด็กหญิงณิชารีย์ ใจดี
4 . เด็กหญิงณัฐนิชา รุ่งเรือง
5 . เด็กหญิงพิยดา คำเสน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน