ผลการแข่งขัน บริดจ์ ม.ปลาย
1. สีเขียวชนะเลิศ 1 . นางสาวสุภาวดี ปรีกมล
2 . นายพงศพัส ต้นทอง
3 . นางสาวณฐพร คมแก้ว
4 . นางสาวชมัยพร เมืองจันทร์
2. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวธนพร หอมรื่น
2 . นางสาวชนิตรา ไชยหงษ์
3 . นายฐิติพงษ์ พันธ์มณี
4 . นายจิรวัฒน์ เจนจบธรรม
5 . นางสาวสุวิมล มังกร
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางสาวกุลสตรี ปรางจันทร์
2 . นางสาวชลธิชา ชาวเรือหัก
3 . นางสาวพัชรินทร์ ตระกูลแก้ว
4 . นางสาววนารี นิลสนธิ
5 . นางสาวกนกวรรณ สิงคะ
6 . นางสาวนิธินันท์ จันนิติ
4. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายวายุภักษ์ โชติธนศักดา
2 . นายวราวุฒิ ตะกรุดเที่ยง
3 . นางสาวนิรมล ห้อยดอกหอม
4 . นางสาวอารียา ศิริทองจักร์
5 . นางสาวนิภาภรณ์ ลาภคุณ
6 . นายพงศกร กาศจันทร์
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน