ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×400 ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
1. สีม่วงชนะเลิศ 1 . นายปาราเมศ กระปี
2 . นายชินบัญชร มณีโชติ
3 . เด็กชายนรภัทร พรมเกตุ
4 . เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถนอมเวช
2. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายประวรรตน์ ยิ้มเกิด
2 . เด็กชายนนทกร กอนนาค
3 . เด็กชายณัฐพงษ์ หอมกระโทก
4 . เด็กชายจิติศักดิ์ นันทฤชัย
3. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายอนุชา ถิฐา
2 . เด็กชายยงวิทย์ พาขึ้นพร้อม
3 . เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เต
4 . เด็กชายกฤษเทพ ศรีแสวง
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายปฐวี ชาญพหล
2 . เด็กชายมนัญชัย สมสิ้ว
3 . เด็กชายกฤต กุลชนะเพชร
4 . เด็กชายศุภกร พรมสาย
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน