ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×400 ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
1. สีม่วงชนะเลิศ 1 . นางสาวทัศวรรณ ศรีสว่าง
2 . นางสาวศิริพร อินประเสริฐ
3 . เด็กหญิงจิรัชญา ควรขุนทด
4 . เด็กหญิงกัณฐิกาภรณ์ ปานชัย
2. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวสุพิชญา คำบัวโคตร
2 . เด็กหญิงจุฑารัตน์ ริตพล
3 . นางสาวภัทรศรี ธนะสินธุ์
4 . นางสาวมนรดา กาญจนรัชต์
3. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงศศิกาญจน์ สำมะลี
2 . เด็กหญิงณัฐพร รัตนวรรณ์
3 . นางสาวลลิตา เพ็ชรจันทร์
4 . นางสาวเบญจรัตน์ สุทธิเมฆ
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงปุริสา ศรีลาวงค์
2 . เด็กหญิงอรญา ชื่นโพธิ์ใช้
3 . เด็กหญิงช่อลัดดา เนียมถนอม
4 . เด็กหญิงณัฐพร มีจันทร์
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน