ผลการแข่งขัน วิ่ง 1500 เมตร รวม หญิง
1. นางสาวอรุณี ทุมชะชนะเลิศ
2. นางสาวจุฑารัตน์ สังข์สุดแท้รองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวจันทรวิมล จันทร์ขำรองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กหญิงสุภิญญา กล่ำโพธิ์ศรีเข้าร่วมการแข่งขัน
5. นางสาวคัทรินธร พงษ์พิบูลย์เข้าร่วมการแข่งขัน
6. นางสาวอาวิภา ลำพึงกาลเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กหญิงสุวรรณสา พูนสวัสดิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
8. นางสาวดวงฤดี ประเสริฐไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน