ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×400 ระดับชั้น ม.5-6 ชาย
1. สีม่วงชนะเลิศ 1 . นายประวิทย์ ป้องขันธ์
2 . นายนรภัทร แจ่มจำรูญ
3 . นายฐิติพงษ์ พันธ์มณี
4 . นายจักรกฤษณ์ ฤทธิสอน
2. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายฆนาคม ชั้นจิรกุล
2 . นายพงษ์เพชร อุดมเดช
3 . นายสุธร บุริศรี
4 . นายอภิสิทธิ์ นวลชม
3. สีเขียวรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายเด่นดวง สุทธิธรรมานนท์
2 . นายสุรเชษฐ์ อยู่สุขดี
3 . นายธนากร บุญเอี่ยมศรี
4 . นายกฤษฏา งามเลิศ
4. สีเหลืองเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายพิชิต หอมดี
2 . นายธีระศักดิ์ พุฒระ
3 . นายดุลยวัต ฉลาดเก็บ
4 . นายธงชัย ยมจันทร์
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน