ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×400 ระดับชั้น ม.5-6 หญิง
1. สีแดงชนะเลิศ 1 . นางสาวกนกวรรณ ขวัญยืน
2 . นางสาวสุภัชชา แสงสุข
3 . นางสาวน้ำหนึ่ง นิลอำพร
4 . นางสาวชนัญธิดา บุญเลิศ
2. สีเขียวรองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวอรัญญา บุญเกิน
2 . นางสาวปริญญา ใยธา
3 . นางสาวจารุวรรณ เจนวิถี
4 . นางสาวศุจินธร น้อย
3. สีม่วงรองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นางสาวอรุณี ทุมชะ
2 . นางสาวพรรณภัทร บุญลือ
3 . นางสาวนวพร ล่ำข้อ
4 . นางสาวภาสินี วิบูลอรรถ
4. สีเหลืองเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวขวัญกัลยา เดชวงค์
2 . นางสาวชาลิสา สุวรรณศร
3 . นางสาวนิรมล ห้อยดอกหอม
4 . นางสาววรญา พาขึ้นพร้อม
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน