ผลการแข่งขัน วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.1-2 หญิง
1. เด็กหญิงนฤมล กลิ่นกุหลาบชนะเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐชยา เทียมทองรองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วบุญมารองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กหญิงนูรียา ปาทานเข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กหญิงวริศรา ทิพย์มาตย์เข้าร่วมการแข่งขัน
6. เด็กหญิงปภานัน ทาแจ้งเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กหญิงปราญชลี ลานสันทัดเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน