คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายพัชริน   ภู่ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนรองประธาน
3. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูกรรมการ
4. นายสมปอง   ตาลเพชรครูกรรมการ
5. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูกรรมการ
6. นางโรจณา   มาคานครูกรรมการ
7. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูกรรมการ
8. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
9. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและเลขานุการ
10. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันประจำวัน
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา   นาอุดมครูประธานกรรมการ
4. นายพัชริน   ภู่ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
5. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูกรรมการ
6. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูกรรมการ
7. นางโรจณา   มาคานครูกรรมการและเลขานุการ
8. นายสมปอง   ตาลเพชรครูกรรมการและเลขานุการ
9. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูรองประธาน
3. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูกรรมการ
4. นางโรจณา   มาคานครูกรรมการ
5. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
6. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
7. นายสมปอง   ตาลเพชรครูกรรมการ
8. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูกรรมการ
9. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการ
10. นางอรสา   เสาโกมุทครูกรรมการ
11. นายสมนึก   บุญนาคครูกรรมการ
12. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการ
13. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูกรรมการ
14. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและเลขานุการ
15. นายสุวรรณ   กันเเพงศรีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางวนิดา   สารสิทธิ์ครูประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูรองประธาน
3. นางสายชล   พลสีดาครูกรรมการ
4. นางวีรนุช   ทองน้อยครูกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวพรทิพย์   ด้วงธิครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นายพรศักดิ์   ศรีพุมครูประธานกรรมการ
2. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูรองประธาน
3. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูกรรมการ
4. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย   พันเเนบครูกรรมการ
6. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการ
7. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูกรรมการและเลขานุการ
8. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. นายพรศักดิ์   ศรีพุมครูประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา   นาอุดมครูรองประธาน
3. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการ
5. นายไพรัช   ปัดชาเขียวครูกรรมการ
6. นายเเดนชัย   สิงห์สนิทครูกรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
8. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูกรรมการและเลขานุการ
9. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมนึก   บุญนาคครูรองประธาน
3. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา   ทองริ้วครูกรรมการ
5. นางสุกัญญา   ตันติวโรดมครูกรรมการ
6. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
8. นางมณี   ด้วงนิลครูกรรมการ
9. นางสายรุ้ง   นิลมูลครูกรรมการ
10. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
11. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
12. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการ
13. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูกรรมการ
14. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการ
15. นางสาวณัฐวดี   ทุมขันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
16. นางสาวพิกุลเเก้ว   กาษรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
17. นางสาวภัทรสุดา   บุตรวงศ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
18. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการและเลขานุการ
19. นายไพรัช   ปัดชาเขียวครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดมอบรางวัล
1. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูประธานกรรมการ
2. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูรองประธาน
3. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
4. นางสาวใจแก้ว   อ้อชัยภูมิครูกรรมการ
5. นางสาวชลดา   จันทะอักษรครูกรรมการ
6. นางสาวธันพิชชา   สุขสันต์ครูกรรมการ
7. นางสาวภาวิไล   ไชยโยครูกรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัยครูกรรมการ
9. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
10. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการและเลขานุการ
11. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
1. นายสมปอง   ตาลเพชรครูประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูรองประธาน
3. นายชินกร   โสมภาครูกรรมการ
4. นายธีระวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
5. นายนิรุตต์   มูลสีครูกรรมการ
6. นายศุภชัย   อานพรหมครูกรรมการ
7. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
8. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
10. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการและเลขานุการ
11. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และ Sport Dance
1. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา   นาอุดมครูรองประธาน
3. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
4. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการ
5. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
7. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูกรรมการและเลขานุการ
8. นายไพรัช   ปัดชาเขียวครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
1. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูประธานกรรมการ
2. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูรองประธาน
3. นางสาวสุนันทา   ดีน้อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
4. นางสาวจิราพร   ภูนเต่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นางสาวศศิธร   บุญสมภักดิ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นายราชัย   แก้วยศครูกรรมการและเลขานุการ
7. นางสกุลยา   พรมเท้าครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางโรจณา   มาคานครูรองประธาน
3. นางปรารถนา   แจ่มอ่วมครูกรรมการ
4. นางสาวพรรณพร   วงษ์แหวนครูกรรมการ
5. นางอรธีรา   บุญช่วยครูกรรมการ
6. นางสาวใจแก้ว   อ้อชัยภูมิครูกรรมการ
7. นางสาวชลดา   จันทะอักษรครูกรรมการ
8. นางสาวธันพิชชา   สุขสันต์ครูกรรมการ
9. นายกิตติชัย   สมศรีโยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
10. นางสาวธนัตดา   เเวดไธสงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
11. นางสาวชญาภา   กางถิ่นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
12. นางสาวพิกุลเเก้ว   กาษรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
13. นางอรสา   เสาโกมุทครูกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวรินญภัช   มีไพทูลครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายเชิญผู้มีเกียรติ
1. นางสาวบุหรัน   ขวัญพรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางโรจณา   มาคานครูรองประธาน
3. นายพรศักดิ์   ศรีพุ่มครูกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูกรรมการ
5. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการ
6. นางมณี   ด้วงนิลครูกรรมการ
7. นางรัชนีกร   ตาลเพชรครูกรรมการและเลขานุการ
8. นางอนัญญา   จันทรัตน์ครูกรรมการและเลขานุการ
9. นางสมพิษ   สุทธะครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำกำหนดการแข่งขัน
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายสมนึก   บุญนาคครูรองประธาน
3. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูกรรมการ
4. นายพิพัฒน์   ธะภีย์ครูกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการและเลขานุการ
6. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1. นางเพลินทิพย์   โล่ห์สุวรรณครูประธานกรรมการ
2. นางกรทิพย์   มาอยู่วังครูรองประธาน
3. นางสาวณัชภัค   สุดหอมนักศึกษาฝึกประสบการณ์กรรมการ
4. นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1. นายนิกร   หล้าน้อยครูประธานกรรมการ
2. นายสาธาร   รวบรัดครูรองประธาน
3. นายชัยชนะ   ทองมาครูกรรมการ
4. นายโฆษกะ   สมานฉันท์ครูกรรมการ
5. นางสาวธันพิชชา   สุขสันต์ครูกรรมการ
6. นายกิตติชัย   ทองมาครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
1. นายสมปอง   ตาลเพชรครูประธานกรรมการ
2. นายนิรุตน์   มูลสีครูรองประธาน
3. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัยครูกรรมการ
4. นายวัชรวิชญ์   ด้วงทาครูกรรมการ
5. นายบัณฑิต   พวงดอกไม้ครูกรรมการ
6. นายธีระวัฒน์   พันธุ์เเสงครูกรรมการ
7. นายณรงค์ชัย   สีสุขครูกรรมการและเลขานุการ
8. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสนามกีฬา - กรีฑา
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายสมนึก   บุญนาคครูรองประธาน
3. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการ
4. นายพิพัฒน์   ธะภีย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุวรรณ   กันเเพงศรีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬา
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ   กันเเพงศรีครูประธานกรรมการ
3. นายสมนึก   บุญนาคครูประธานกรรมการ
4. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูประธานกรรมการ
5. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูประธานกรรมการ
6. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
7. นายสมปอง   ตาลเพชรครูประธานกรรมการ
8. นายชินกร   โสมภาครูรองประธาน
9. นายนิรุตน์   มูลสีครูรองประธาน
10. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูรองประธาน
11. นายธีระวัฒน์   พันธุ์เเสงครูรองประธาน
12. นายสุวรรณ   ชายาครูรองประธาน
13. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
14. นายบัณฑิต   พวงดอกไม้ครูกรรมการ
15. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
16. นายพิพัฒน์   ธะภีย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
17. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
18. นายเฉลิมชัย   พันเเนบครูกรรมการและเลขานุการ
19. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการและเลขานุการ
20. นายศุภชัย   อานพรหมครูกรรมการและเลขานุการ
21. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการและเลขานุการ
22. นายจิรายุส   เลิศบุรีทวีทรัพย์ครูกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑา
1. นางสาวกมลวรรณ   อิงขนรครูประธานกรรมการ
2. นายสมนึก   บุญนาคครูประธานกรรมการ
3. นายชนินทร์   วงศ์เเก้วครูประธานกรรมการ
4. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูประธานกรรมการ
5. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูรองประธาน
6. นายชินกร   โสมภาครูรองประธาน
7. นายสมปอง   ตาลเพชรครูรองประธาน
8. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
9. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการ
10. นางสาวนิสา   ทองมุขนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
11. นางสาวบุศยมาศ   หัดทะวงศ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
12. นางสาวเมทินี   เเควป่าสักนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
13. นายสุวรรณ   กันเเพงศรีครูกรรมการ
14. นายสาธาร   รวบรัดครูกรรมการ
15. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
16. นายพิพัฒน์   ธะภีย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
17. นายจาตุรนต์   ศรีไทยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
18. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
19. นายศุภชัย   อานพรหมครูกรรมการ
20. นายจักรกฤษณ์   คำทิพย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
21. นางสาววิรัตน์   คำเขียนครูกรรมการและเลขานุการ
22. นายชินกร   โสมภาครูกรรมการและเลขานุการ
23. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการและเลขานุการ
24. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการและเลขานุการ
25. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมพิเศษครูและนักเรียน
1. นายจตุรงค์   ว่องไวพาณิชย์ครูประธานกรรมการ
2. นายสมปอง   ตาลเพชรครูรองประธาน
3. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูกรรมการ
4. นายพิพัฒน์   ธะภีย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นายสมนึก   บุญนาคครูกรรมการและเลขานุการ
6. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจําสี
1. นางสาววริศรา   ชำนาญพันธ์ครูประธานกรรมการ
2. นางเจริญ   ผลฉัตรครูประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา   ตันติวโรดมครูประธานกรรมการ
4. นางสาวศุภรา   จันทสิงห์ครูประธานกรรมการ
5. นางกัญญา   หมื่นชนะครูรองประธาน
6. นายชนินทร์   วงศ์เเก้วครูรองประธาน
7. นางเพ็ญประภา   นาราศรีครูรองประธาน
8. นางกรทิพย์   มาอยู่วังครูรองประธาน
9. นางสาวภาวิไล   ไชยโยครูกรรมการ
10. นางเริงฤดี   โสภาไชยครูกรรมการ
11. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการ
12. นางสาวศิริประภา   ชูเชิดครูกรรมการ
13. นางสาวจุฑามาศ   อ่อนตาครูกรรมการ
14. นางสาวจิตรวดี   ภักดีสารครูกรรมการ
15. นายชวุฒิ   มากมิ่งครูกรรมการ
16. นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒครูกรรมการ
17. นางสุมิิตตา   ชนะพันธ์ครูกรรมการ
18. นางสาวมัลลิกา   ม่วงเล็กครูกรรมการ
19. นางดาวรุ่ง   พรหมอินทร์ครูกรรมการ
20. นางดวงจันทร์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
21. Mr.Gage   Woltครูกรรมการ
22. นางสาวนิสา   ทองมุขนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
23. นายกิตติชัย   สมศรีโยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
24. นางสาวกิตติมา   ปานาราชครูกรรมการ
25. นางสาวภัทรสุดา   บุตรวงศ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
26. นางปราถนา   บุญนาคครูกรรมการ
27. นายสมนึก   บุญนาคครูกรรมการ
28. นางสาววิยดา   ขุนพรหมครูกรรมการ
29. นางสาวจีรนันท์   เเก่นเสาครูกรรมการ
30. นางสาววลัยพร   นาคธรรมชาติครูกรรมการ
31. นายอนุรักษ์   เพชรไทยครูกรรมการ
32. นายณัฐวุฒิ   ชัยนอกครูกรรมการ
33. นายมานะ   บุญเกิดครูกรรมการ
34. นายไพรัช   ปัดชาเขียวครูกรรมการ
35. นายนะรงค์   ทองน้อยครูกรรมการ
36. นางทาริกา   วงศ์เเก้วครูกรรมการ
37. นางสาวนิภาพร   วันเเต่งครูกรรมการ
38. นายนิกร   หล้าน้อยครูกรรมการ
39. นางสาวพรรณพร   วงษ์เเหวนครูกรรมการ
40. นางเพลินทิพย์   โล่ห์สุวรรณครูกรรมการ
41. นายจิรายุส   เลิศบุรีทวีทรัพย์ครูกรรมการ
42. นายรชฏ   ด้วงทาครูกรรมการ
43. Mr.Paul   Simonครูกรรมการ
44. นายโฆษกะ   สมานฉันท์ครูกรรมการ
45. นางสาวสุนันทา   ดีน้อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
46. นายจักรกฤษณ์   คำทิพย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
47. นางสาวพิกุลเเก้ว   กาษรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
48. นายจาตุรนต์   ศรีไทยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
49. นางสาวธนัตดา   เเวดไธสงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
50. นางสาวสุภาภรณ์   กรณ์แก้วครูกรรมการ
51. นางสายชล   พลสีดาครูกรรมการ
52. นางน้ำอ้อย   คูณดีครูกรรมการ
53. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูกรรมการ
54. นางสกุลยา   พรมเท้าครูกรรมการ
55. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูกรรมการ
56. นางมณี   ด้วงนิลครูกรรมการ
57. นายราชัย   แก้วยศครูกรรมการ
58. นายบัณฑิต   พวงดอกไม้ครูกรรมการ
59. นายชินกร   โสมภาครูกรรมการ
60. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการ
61. นางพวงรัตน์   จิตอารีครูกรรมการ
62. นางกุมารี   ทับทิมหล้าครูกรรมการ
63. นางสาวจินตนา   วันสารครูกรรมการ
64. นางกรรณิการ์   หัสนัยครูกรรมการ
65. นายสาธาร   รวบรัดครูกรรมการ
66. นายภัทรพล   พิมพาครูกรรมการ
67. Miss.Li   Xiaozhaoครูกรรมการ
68. Miss.Min   Haoyueครูกรรมการ
69. นางสาวชญาภา   กางถิ่นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
70. นายยุทธนา   นาอุดมครูกรรมการ
71. นางสาวนิตยา   ชาตินันท์ครูกรรมการ
72. นายณรงค์ชัย   สีสุขครูกรรมการ
73. นางอรธีรา   บุญช่วยครูกรรมการ
74. นางสาวรินญภัช   มิไพทูลครูกรรมการ
75. นายแดนชัย   สิงห์สนิทครูกรรมการ
76. นายเฉลิมชัย   พันแนบครูกรรมการ
77. นางสาวจิรวดี   แก้วมีครูกรรมการ
78. นางญาตา   ศรีโคตรครูกรรมการ
79. นายพโยธร   ผลพูนครูกรรมการ
80. นางสาวชาริณา   ศรีเหราครูกรรมการ
81. นายธีรวัฒน์   พันธุ์แสงครูกรรมการ
82. นายนิมิตร   ตันติวโรดมครูกรรมการ
83. นางสาวบัวเรียน   ฤทธิ์กล้าครูกรรมการ
84. นางรัชนีกร   ตาลเพชรครูกรรมการ
85. นางสาวจุฑาพร   เบ้าทองครูกรรมการ
86. นางสาวกนกกาญจน์   การะเกษครูกรรมการ
87. Mr.Levon   Bellครูกรรมการ
88. Miss.Ma   Lishaครูกรรมการ
89. นางสาวเมทินี   แควป่าสักนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
90. นางสาวจิราพร   ภูนเต่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
91. นางสาวบุษยมาศ   หัดทะวงค์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
92. นางสาวณัฐวดี   ทุมขันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
93. นางสาวออมทิพย์   ภัสรางกูรครูกรรมการ
94. นายชัยชนะ   ทองมาครูกรรมการ
95. นางสาวศศิธร   บุญสมภักดิ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
96. นายวัชรวิชญ์   ด้วงทาครูกรรมการ
97. นางสายรุ้ง   นิลมูลครูกรรมการ
98. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภาครูกรรมการ
99. นางจันทร์ประภา   ทองริ้วครูกรรมการและเลขานุการ
100. นางอนัญญา   จันทรัตน์ครูกรรมการและเลขานุการ
101. นางอรวรรณ   อานพรหมครูกรรมการและเลขานุการ
102. นางอรสา   เสาโกมุทครูกรรมการและเลขานุการ
103. นางสาวสุวรรณี   ภู่ชัยครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
1. นายสุรัตน์ชัย   พรมเท้าครูประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูรองประธาน
3. นายสมนึก   บุญนาคครูกรรมการ
4. นายจาตุรนต์   ศรีไทยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์   คำทิพย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นางสาวสุนันทา   ดีีน้อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นางสาวชลลดา   จันทะอักษรครูกรรมการ
8. นางสกุลยา   พรมเท้าครูกรรมการและเลขานุการ
9. นางน้ำอ้อย   คุณดีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. นายพิพัฒน์   ธะภีย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
2. นายจาตุรนต์   ศรีไทยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์   คำทิพย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา   ดีน้อยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นายกิตติชัย   สมศรีโยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
6. นางสาวณัชภัค   สุดหอมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
7. นางสาวศศิธร   บุญสมภักดิ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
8. นางสาวจิราพร   ภูนเต่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
9. นางสาวพิกุลเเก้ว   กาษรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
10. นางสาวภัทรสุดา   บุตรวงค์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
11. นางสาวนิสา   ทองมุขนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
12. นางสาวธนัดดา   เเวดไธสงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
13. นางสาวชญาภา   กางถิ่นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
14. นางสาวเมทินี   แควป่าสักนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
15. นางสาวบุษยมาศ   หัดทะวงค์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
16. นางสาวณัฐวดี   ทุมขันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักกีฬา - กรีฑา
1. นางพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์ครูประธานกรรมการ
2. นายสมนึก   บุญนาคครูรองประธาน
3. นายณัฏฐนันท์   ทาชาติครูกรรมการ
4. นายพิพัฒน์   ธะภีย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์   ศรีภักดีครูกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุวรรณ   กันแพงศรีครูกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน